Paszport tymczasowy

Paszport polski jest dokumentem upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

Paszport tymczasowy wydaje się:

 • osobom przebywającym za granicą – na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce;
 • osobom przebywającym czasowo w Polsce i za granicą – na powrót do miejsca stałego pobytu;
 • osobom przebywającym w Polsce i za granicą – w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.

feedbackKonsul może w szczególnie uzasadnionych przypadkach wydać paszport tymczasowy bez numeru PESEL, przy zastosowaniu ograniczenia okresu ważności dokumentu:

 • małoletniemu urodzonemu za granicą (bez dodatkowego ograniczenia okresu ważności).
 • obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza okręgiem konsularnym (ważność paszportu tymczasowego jest wówczas ograniczona do 1 miesiąca.

Paszport tymczasowy osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu, wydaje w RP wojewoda, a za granicą konsul – właściwi dla miejsca czasowego pobytu tej osoby.  Jeśli przemawiają za tym ważne okoliczności  paszport tymczasowy może być wydany obywatelowi polskiemu bez złożenia przez niego wniosku paszportowego.

Osoba, która utraciła paszport i nie posiada nowego dowodu osobistego może wnioskować o paszport tymczasowy na powrót do kraju albo składać 2 wnioski: wniosek o paszport tymczasowy  na okres oczekiwania i drugi o paszport na 10 lub 5 lat.

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty wydania i  nie zawiera biometrii.

Opłaty za wydanie paszportu w Konsulacie RP W Atenach
Paszport tymczasowyna powrót do kraju dla:

 • osoby dorosłej – 39.00 €
 • dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 lat, (z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki w szkole średniej lub na studiach dziennych)  –  27.00 €
  Za paszport tymczasowy wyrabiany w trybie ekspresowym pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości – 30.00 €
  Paszport tymczasowy (okres ważności – 1 rok) na okres oczekiwania na paszport 5 lub 10 letni – 15.00 €
Paszport tymczasowy na powrót do kraju można otrzymać w nagłych sytuacjach życiowych wymagających szybkiego wyjazdu.

Konsul może wydać naszemu dziecku paszport bez zamieszczenia w nim numeru PESEL (np. ze względu na brak odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka urodzonego za granicą). Trzeba jednak pamiętać, że w kraju nie ma możliwości otrzymania następnego paszportu (także tymczasowego) bez numeru PESEL. Dziecko urodzone w Grecji, mające jedynie grecki akt urodzenia może na jego podstawie otrzymać jedynie paszport tymczasowy na powrót do kraju. Przy odbiorze paszportu dziecka rodzic przynosi ze sobą swój aktualny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) i poprzedni paszport dziecka do anulowania.

Źródło: Ambasada RP w Atenach

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne