Strona głównaPoradnikAuto - MotoZgubienie, kradzież, uszkodzenie, wymiana

Zgubienie, kradzież, uszkodzenie, wymiana

Jeśli zgubisz prawo jazdy lub zostanie Ci ono skradzione (Απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης), musisz wystąpić o wydanie nowego prawa jazdy w kraju zamieszkania.

Jestem turystą

Jeśli zgubisz prawo jazdy lub zostanie Ci ono skradzione podczas podróży zagranicznej, skontaktuj się z miejscową policją lub z konsulatem bądź ambasadą Twojego kraju, aby dowiedzieć się, co robić.

Możesz otrzymać tymczasowy dokument pozwalający na kierowanie pojazdem w danym kraju przez krótki czas.

 Tymczasowe prawa jazdy i zaświadczenia wydane w kraju pochodzenia (tymczasowo zastępujące zgubione lub skradzione prawo jazdy) nie są automatycznie uznawane w innych krajach UE.

Odnowienie prawa jazdy 

Prawo jazdy, które wygasło podczas podróży zagranicznej, automatycznie traci ważność i i może nie być uznawane w innych krajach.

Ponieważ można je odnowić tylko  w kraju zamieszkania, należy upewnić się przed wyjazdem, że dokument zachowa ważność przez cały czas podróży.

Mieszkam w Grecji

feedbackObywatel polski mający stałe miejsce zamieszkania w Grecji oraz tzw. nr AFM (odpowiednik polskiego NIP) może wymienić prawo jazdy na nowy, wspólnotowy egzemplarz, bez konieczności ponownego zdawania egzaminów.

W przypadku osoby ubiegającej się o wydanie wtórnika dokumentu prawa jazdy greckiego z powodu utraty lub kradzieży, uszkodzenia lub wymiany prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie UE wnioskodawca powinien:

 • posiadać stałe miejsce zamieszkania w Grecji (karta pobytu) oraz nr. AFM
 • mieć ważne prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie UE, w tym Grecji, czy Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
 • może posiadać tylko jedno prawo jazdy o tej samej kategorii, wydane przez władze kraju, w którym mieszka, greckie lub państwa członkowskiego UE. (w tym Norwegia, Islandia i Liechtenstein). *
 • wnioskodawca osiągnął wymagany wiek dla każdego rodzaju licencji, jeżeli prawo jazdy jest wydane przez inne, z wyjątkiem Grecji, państwa członkowskiego UE (w tym Norwegia, Islandia i Liechtenstein).

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek – oświadczenie (forma- A8) / υπεύθυνη δήλωση
 • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
 • Posiadane prawo jazdy powinno być ważne – dokument wymagany w przypadku duplikatu prawo jazdy ze względu na zniszczenie lub zepsucie.
 • 1 kolorowe zdjęcie w formie do paszportu (4×6 cm)
 • Dowód uiszczenia opłaty z Narodowego Banku Greckiego w wysokości 30 €-po raz pierwszy,  60€ -drugi, trzeci, itd., w przypadku zaginięcia lub kradzieży prawo jazdy
 • Dowód opłaty skarbowej w wysokości 9,02 €
 • Kserokopię ważnego zezwolenia na pobyt/ άδειας διαμονής ή παραμονής lub inny równoważny dokument, jeżeli osoba nie jest obywatelem greckim, który musi być wydany co najmniej 185 dni przed złożeniem wniosku lub 95 dni, jeżeli osoba jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, i jego ważność trwa do dnia otrzymania greckiego prawo jazdy
 • Oficjalny dokument władz publicznych, które wydały zagraniczne prawa jazdy, z jego tłumaczeniem, które ma zawierać wszystkie dane prawo jazdy (dokumentu) oraz jego posiadacza i potwierdzenie, że pozwolenie nie zostało wstrzymane przez jakikolwiek organ państwowy wydający zezwolenie, na skutek jakiejkolwiek kary – pismo dostarcza odpowiedni organ Transportu i Łączności wyłącznie drogą korespondencyjną za pośrednictwem greckiego konsulatu – dokument jest wymagany, jeśli prawo jazdy zostało zgubione lub skradzione lub zmienione i wydane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w tym Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
 • Tłumaczenie zagranicznego prawa jazdy z Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub przez adwokata – dokument jest wymagany, jeśli prawo jazdy zostało zgubione lub skradzione lub zmienione i wydane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w tym Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
 • Opłata 30 € z Narodowego Banku Greckiego za wydanie prawo jazdy
 •  Wniosek o wydanie prawo jazdy (w formie papierowej)

PROCEDURA

 • Wniosek złożony do Wydziału Transportu i Komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania zainteresowanego.
 • Jeśli prawo jazdy interesanta zostało wydane przez dane państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwa Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, wraca do właściwego organu danego państwa pod opiekę odpowiedniego Departamentu Transportu i Komunikacji.
 • Jeżeli ważność prawa jazdy wygasła przed przyjęciem nowej formy należy przystąpić do  procesu odnowy
 • Jeżeli zainteresowany posiada inne prawo jazdy greckie lub wydane przez państwa członkowskie UE (w tym Norwegia, Islandia i Liechtenstein), zostaje złożone(oddane) niezbędnie do uzyskania nowego, które wprowadza wszystkie kategorie ze starego prawo jazdy.

Koszty:

9,02 – 69,02 € (+ 30 € na wydanie prawo jazdy)

Formularze do pobrania:

Deklaracja – A8 / υπεύθυνη δήλωση

Wniosek o wydanie prawo jazdy

Więcej informacj:  www.yme.gr

Możesz posiadać tylko jedno prawo jazdy wydane przez władze kraju, w którym mieszkasz

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne