Strona głównaBez kategoriiWybory Parlamentarne 2011 - Polonia w Grecji głosuje!

Wybory Parlamentarne 2011 – Polonia w Grecji głosuje!

Wyciąg z informacji wyborczej

1)      Lokale wyborcze będą otwarte 9 października bez przerwy od 7.00 do 21.00. Adresy obwodów wyborczych:

 

 • Ambasada RP w Atenach; Paleo Psychiko, Chrysanthemon 22
 • Parafia Chrystusa Króla; Ateny, Michail Voda 28.

2)      Zapisów na listę wyborców można będzie dokonywać w formie elektronicznej przez specjalny portal internetowy. Zachęcamy do tej formy zapisów, gdyż jest ona najłatwiejsza i ogranicza możliwość popełnienia błędu przy wpisywaniu danych. Adres portalu zostanie podany niebawem. Poza tym zapisów można będzie dokonać w sposób dotychczas przyjęty tj.

 • telefonicznie
  • 210 67 97 736  w godzinach  10:00 – 16:00,
  • 210 67 26 178  w godzinach  12:00 – 14:00,
  • 210 67 26 177  w godzinach  10:00 – 13:00
 • Faksem:   210 67 97 722,    210 67 97 711,    210 67 71 966,    210 67 21 952
 • Pocztą elektroniczną: ateny.amb.wk@msz.gov.pl w temacie zaznaczyć, że dotyczy wyborów.
 • W Szkole Polskiej w godzinach ustalonych przez dyrekcję szkoły.
 • Osobiście w konsulacie.
 • Ponadto 25.09 i 02.10 przy kościele (Ateny, Michail Voda 28) będą zorganizowane punkty, gdzie będzie można dokonać zapisu na listę (szczegóły będą podane później).

3)      Zapisów na wybory można dokonywać najpóźniej do trzeciego dnia przed datą wyborów tj. do 06.10.2011 r. do godziny 16:15 (tj. do zakończenia godzin pracy konsula). Dotyczy to zgłoszeń osobistych, telefonicznych, faksowych, pocztą elektroniczną. Wpisów za pomocą aplikacji internetowej można dokonywać do godziny  24:00.czasu polskiego

4)      W tych wyborach można będzie głosować korespondencyjnie. W Grecji będzie jeden taki obwód w Ambasadzie w Atenach. Tu należy kierować korespondencję. Zgłosić może się każdy niezależnie od miejsca zamieszkania. Wyborca musi być wpisany na listę wyborców. Zamiar głosowania korespondencyjnego musi być zgłoszony najpóźniej na 15 dni przed wyborami tj. do 26.09.2011 r.  do godziny 16.15 (tj. do zakończenia godzin pracy konsula). Dotyczy to zgłoszeń osobistych, telefonicznych, faksowych, pocztą elektroniczną. Zgłoszeń za pomocą aplikacji internetowej można dokonywać do godziny  24:00 czasu polskiego.

Konsul nie później niż do 10 dnia przed dniem wyborów tj. do 29.09.2011 r., wysyła do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, pakiet wyborczy zawierający:

 1. zaadresowaną kopertę zwrotną;
 2. kartę bądź karty do głosowania;
 3. kopertę na kartę bądź karty do głosowania, zwaną dalej „kopertą na kartę do głosowania”;
 4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
 5. instrukcję głosowania.

Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie „koperta na kartę do głosowania”. Koperta zwrotna powinna być zaadresowana do właściwego konsula. Koperty nie mogą zawierać żadnych innych oznaczeń.

Konsul, w rubryce spisu wyborców „uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, umieszcza informację o wysłaniu do niego pakietu wyborczego.

Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją na własny koszt na adres właściwego konsula.

Konsul przekazuje otrzymane koperty zwrotne właściwej obwodowej komisji wyborczej nie później niż 3 dnia przed dniem wyborów tj. 06.10.2011 r.

Koperty zwrotne przekazane przez konsula są wrzucane do przeznaczonej na ten cel urny wyborczej.

Koperty zwrotne dostarczone do obwodowej komisji wyborczej po zakończeniu czasu głosowania są niszczone bez otwierania.

Jeżeli wyborca, który oddał głos korespondencyjnie głosował osobiście w lokalu obwodowej komisji wyborczej obwodowa komisja wyborcza niszczy kopertę z kartą do głosowania.

5)      Głosujemy stawiając znak „X” w kratce obok nazwiska kandydata do parlamentu.

6)      Prosimy śledzić informacje na stronach  www.pkw.gov.pl oraz www.athens.polemb.net.

7)      Cała procedura wyborcza została określona w ustawie pod nazwą „Kodeks wyborczy”.

con_info Ambasada RP w Grecji

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne