Strona głównaBez kategoriiWybory parlamentarne 2011- Głosowanie korespondencyjne

Wybory parlamentarne 2011- Głosowanie korespondencyjne

Tegoroczne wybory parlamentarne, które odbędą się 9 października 2011r będą kolejnym sprawdzianem dla polskich placówek dyplomatycznych, ale nie tylko.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom głosujących, przede wszystkim Polakom przebywającym za granicą, poprawiona właśnie ordynacja wyborcza zakłada dla Polaków mieszkających za granica możliwość oddawania głosów korespondencyjnie.

Ułatwić ma to udział w wyborach wszystkim tym, którzy w dniu wyborów pozostawać będą w pracy lub ich komisje wyborcze oddalone będą o kilkaset kilometrów.

Kto może głosować korespondencyjnie?
Zgodnie z treścią przepisów Kodeksu wyborczego, korespondencyjnie mogą głosować wyborcy przebywający za granicą posiadający ważne polskie paszporty lub w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość, wpisani do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. nazwisko i imię (imiona),
2. imię ojca,
3. datę urodzenia,
4. numer ewidencyjny PESEL,
5. oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą,
6. numer ważnego polskiego paszportu a także miejsce i datę jego wydania,
7. miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, a także oznaczenie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Na czym polega głosowanie korespondencyjne?
Możliwość głosowania korespondencyjnego dla wyborców przebywających za granicą wprowadza kodeks wyborczy, który wszedł w życie 31 lipca, czyli pół roku po ogłoszeniu go w Dzienniku Ustaw.

Osoba chcąca skorzystać z takiej możliwości, będzie musiała zawiadomić o tym właściwego konsula do 15 dnia przed dniem wyborów (do 24 października 2011r). Będzie można to zrobić ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Uwaga! Wymogiem jest także wpisanie do spisu wyborców.

Czym jest pakiet wyborczy?
Pakiet wyborczy zawierający m.in. zaadresowaną kopertę zwrotną, kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcję głosowania, do wyborców będzie przesyłał właściwy konsul. Powinien to zrobić nie później niż do 10 dnia przed dniem wyborów nie później niż do 29 września 2011r..

Procedura głosowania
Po otrzymaniu i wypełnieniu pakietu wyborczego, osoba głosująca będzie zobligowana przesłać go na własny koszt pocztą lub kurierem na adres konsula. Następnie – jak przewidują przepisy – konsul przekaże wszystkie otrzymane koperty zwrotne obwodowej komisji wyborczej, nie później niż 3 dnia przed dniem wyborów. Zostaną one wrzucone do urny wyborczej. Natomiast te koperty, które zostaną dostarczone do obwodowej komisji po zakończeniu głosowania, będą zniszczone bez otwierania.

UWAGA! Koperty niezaklejone to głosy nieważne.

Odesłanie wypełnionego pakietu na adres właściwego konsula leży w kwestii wyborcy. Wyborca może osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej. 

Możliwość głosowania korespondencyjnego stwarza wyborcom nowelizacja kodeksy wyborczego, która weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2011 roku.

logo_prawo_

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne