Wielki konkurs plastyczny!

W ramach 50. urodzin Bolka i Lolka ogłaszamy Konkurs Plastyczny „Bolek i Lolek wiecznie młodzi”. Konkurs, który organizuje Studio Filmów Rysunkowych wspólnie MDK Dom Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej, jest przeznaczony dla dzieci od 5 do 15 lat. Należy wykonać pracę plastyczną i przesłać na wskazany adres.

Zwyciężcy zostaną ogłoszeni podczas wielkiego jubileuszowego koncertu w Teatrze Polskim w dniu 9 listopada.. Zapraszamy do udziału szkoły, przedszkola oraz rodziców z dziećmi..
Szczegółowy regulamin konkursu poniżej.

Regulamin Konkursu Plastycznego
Organizowanego w ramach 50-tych urodzin BOLKA i LOLKA pod patronatem I damy Rzeczypospolitej „BOLEK I LOLEK WIECZNIE MŁODZI”

§ 1 ORGANIZATORZY
• Studio Filmów Rysunkowych, Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 24
• Miejski Dom Kultury – Dom Kultury Włókniarzy, Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 12
§ 2 CELE KONKURSU
• Kontakt ze światem wartości w prezentowanych filmach o „Bolku i Lolku”
• Odkrywanie historii gatunku filmu rysunkowego dla dzieci i młodzieży
• Promocja twórczości Studia Filmów Rysunkowych w Bielska-Białej
• Rozbudzanie wrażliwości estetycznych oraz kreatywnych postaw
§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA
• Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 5 do 15 lat.
• Każdy uczestnik może zgłosić dwie prace wcześniej nie publikowane i nie zgłaszane do innych konkursów.
• Prace plastyczne w formacie nie mniejszym niż A4 i nie przekraczające format arkusza B1 (100/70 cm), przy wykorzystaniu dowolnych technik: rysunku, malarstwa lub grafiki.
• Prace powinny być wyraźnie opisane na odwrocie : imię i nazwisko, wiek, adres szkoły/placówki, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.
• Prace należy nadsyłać na adres:
Dom Kultury Włókniarzy
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała
Z dopiskiem: Bielskie kreskówki inspirują
Ostateczny termin składania prac upływa dnia 24.10.2013. Liczy się dzień dotarcia koperty do ORGANIZATORA (najpóźniej do dn. 29.10.2013).
§ 4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
• O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
• Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy (wręczenie nagród nastąpi w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej dnia 09.11.2013 o godz. 16.00
• Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.
• Obrady Jury odbędą się dn. 30.10.2013 r. a wyniki ogłoszone stronie internetowej www.mdk.beskidy.pl.
• Komisja dokona oceny według następujących kryteriów:
1. estetyka wykonania
2. zgodność z tematem
3. pomysł, kreatywność
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decydują organizatorzy konkursu.
• Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.
• Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem oraz zgodą na publikacje i powielanie przesłanych prac oraz ich upublicznienie.

Więcej informacji: www.sfr.com.pl 

 

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne