Strona głównaAktualnościPolskaRuszył nabór wniosków o świadczenie wychowawcze 800+

Ruszył nabór wniosków o świadczenie wychowawcze 800+

Od czwartku, 1 lutego 2024 roku poprzez systemy bankowości cyfrowej można składać wnioski o świadczenie 800+ na kolejny roczny okres. Nowy okres rozpocznie się 1 czerwca, a skończy się 31 maja 2025 r.

W ramach programu „Rodzina 800 plus” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Komu przysługuje 800+

Przysługuje m.in. matce lub ojcu, jeżeli dziecko wspólnie mieszka i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca. Świadczenie może być wypłacone w połowie kwoty każdemu z rodziców, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców.

800 plus przysługuje bez względu na osiągane przez rodziców dochody. Cała kwota świadczenia jest zwolniona z podatku, nie podlega egzekucji komorniczej i nie jest wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia np. o zasiłki z pomocy społecznej.

Kiedy nie przysługuje świadczenie 800+

Nie dostaniemy świadczenia 800 plus, gdy dziecko pozostaje w związku małżeńskim (na przykład, gdy 17-letnia córka jest zamężna), gdy dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie czyli w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, szkole wojskowej lub innej szkole jeżeli zapewnia nieodpłatne utrzymanie.

Świadczenie wychowawcze nie będzie też przyznane w przypadku, gdy wnioskodawcy lub członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, przy czym nie dotyczy to świadczeń pobieranych z państw członkowskich UE/EFTA oraz z Wielkiej Brytanii dla osób objętych Umową Wystąpienia.

Jak złożyć wniosek o 800+

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2024 r., wnioski można składać do ZUS już od 1 lutego 2024 r. – wyłącznie przez Internet za pośrednictwem nastepujących kanałów wnioskowania:

 • portalu PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS którą można zainstalować na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, smartfony, tablety), z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację należy pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.
 • portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
 • bankowości elektronicznej

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2024 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2024 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 3 miesięcy.

Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na okres 2024/2025 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

Jeśli osoba złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. w terminie :

 • od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca 2024 r.,
 • od 1 do 31 maja 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec – w terminie do 31 lipca 2024 r.,
 • od 1 do 30 czerwca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec – w terminie do 31 sierpnia 2024 r.,
 • od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca – w terminie do 30 września 2024 r.,
 • od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia – w terminie do 31 października 2024 r.
 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2024 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2024 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2024 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2024 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Powyższe terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczenia wychowawczego są terminami maksymalnymi. ZUS uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego prowadzone jest przez ZUS w formie elektronicznej. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi rodzic znajdzie na PUE ZUS.

Przyznanie przez ZUS świadczenia wychowawczego – tak jak dotychczas – nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

W przypadku dzieci urodzonych do dnia 31 maja 2024 r., rodzice powinni pamiętać aby złożyć dwa wnioski o świadczenie wychowawcze – zarówno na okres świadczeniowy 2023/2024 , który zakończy się 31 maja 2024 r. oraz na kolejny nowy okres 2024/2025, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze musisz dołączyć do składanego elektronicznie wniosku:

 • oświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka,
 • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy – jeśli jesteś rodzicem zastępczym albo osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (w zaświadczeniu powinna być data umieszczenia w pieczy zastępczej),
  decyzję albo orzeczenie o umieszczeniu dziecka w domu pomocy społecznej (z datą umieszczenia) – jeśli jesteś dyrektorem domu pomocy społecznej,
 • upoważnienie do złożenia wniosku od dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej – jeśli masz upoważnienie,
 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 • dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu, (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

Więcej informacji ba stronie zus.pl

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne