Strona głównaPoradnikObywatel - dokumentyPrawo rodzinne: Rozwód - władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem

Prawo rodzinne: Rozwód – władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem

Rozwód czy separacja to trudny okres dla wszystkich członków rodziny, zwłaszcza dzieci. Dlatego też regulacje prawne mają na celu ochronę interesu małoletnich dzieci małżonków przed grożącymi im niebezpieczeństwami.

Sąd grecki rozstrzyga w wyroku rozwodowym nie tylko władzę rodzicielską, ale także sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Zgodnie z art 1510 KC, władza rodzicielska jest sprawowana przez oboje rodziców łącznie. W tym artykule specjalizuję konstytucyjnie gwarantowane zasady równości płci w prawie rodzinnym. Rodzicielstwo, które jest zarówno prawo i obowiązek rodziców, obejmuje opiekę nad dana osoba oraz reprezentowania dziecka w każdym przypadku lub transakcji lub postępowań dotyczących osoby lub majątku.

Opieka nad dzieckiem
Zgodnie z art 1518 KC szczególności obejmuje wychowanie, nadzór i edukacje, także ustalenie miejsca zamieszkania dziecka. Podczas wychowania dziecka rodzice bez dyskryminacji ze względu na płeć rozwijalną społecznie odpowiedzialnej i świadomej osobowości. Pod względem edukacji rodzice biorą pod uwagę umiejętności i osobiste inklinacje dziecka.

Podstawowym kryterium przyznania opieki jednemu z rodziców, w przypadkach rozwodu rodziców jest dobro dziecka, które jest brane pod uwagę w sensie szerokim i ogólnym. W zależności od dojrzałości dziecka należy brać pod uwagę także jego opinię, jeśli ona powstała naturalnie i bez wysiłku, jako produkt wolnego wyboru, a także związek małoletniego z rodzicami i ewentualnych ich umów odnośnie opieki i administrowania jego majątku. Decyzja sądu musi respektować równość rodziców i nie dyskryminować między nimi ze względu na płeć, rasę, język, religię, przekonania polityczne lub inne, narodowość, pochodzenie etniczne lub społeczne lub ich własności.

Prawidłowy interes małoletniego dziecka do przyznania opieki któremukolwiek z rodziców jest określony przez jego wiek, i jego potrzeb psychicznych, jak i osobistych cech rodziców.

Opiekę nad dzieckiem, zawarte zgodnie z art 1518 szczególności AK wychowania, nadzór, edukacja i szkolenia, a ustalenia miejsca zamieszkania. W wychowaniu dziecka rodziców zastępczych bez dyskryminacji ze względu na płeć rozwijać społecznie odpowiedzialne i świadome osobowości.   W edukacji i szkoleniu dziecka rodzice uwzględniać umiejętności i osobiste inklinacje.

Kontakt z dzieckiem
Rodzic, z którym dziecko nie mieszka ma prawo do komunikowania się z nim. To prawo nie może być przedmiotem ugody sądowej.
Osobiste prawo rodziców do komunikowania się z dzieckiem wywodzi się z naturalnych więzi krwi i przywiązania do dziecka, przyczyniając się do psychicznego i osobistego rozwoju dziecka.

Nie dotyczy, jeżeli przyczyna, dla której rodzic nie mieszka z dzieckiem jest jego wina ze zostało zerwane wspólne pożycie małżeńskie. Dlatego zgodnie z obowiązującego prawa, w żadnym wypadku nie może być całkowite wyłączenie komunikacji z rodziców z małoletnim dzieckiem.
Rodzice nie mają prawa, aby zapobiec komunikację dziecka z jego krewnymi, chyba, że istnieje poważny powód.

Sposoby korzystania z prawa komunikacji
Prawo komunikacji obejmuje przede wszystkim osobiste spotkanie rodziców z dzieckiem, które z kolei mogą zawierać między innymi rozmowy i interakcje, wizyty rodzica w domu, gdzie dziecko mieszka, wspólne wyjścia rozrywkowe, nocowanie dziecka w domu rodzica na jeden lub więcej dni i wspólne wakacje.

Częstotliwość, przebieg w czasie tych spotkań oraz warunki, na których te spotkania powinny zostać nie są określone w ustawie i określenie a priori nie jest możliwe, ale zostają zdefiniowane i określone w każdym przypadku przez sąd, po ocenie wszystkich okoliczności i potrzeb, które istnieją w każdym indywidualnym przypadku i po starannym rozważeniu wszystkich interesów wszystkich stron (dziecka, jednego i drugiego rodzica), ale wskazując w pierwszym miejscu interes dziecka.

W przypadku, kiedy dziecko jest w okresie niemowlęcym lub we wczesnym dzieciństwie, usunięcie jego z domu, w którym przebywa i nocowanie w domu drugiego rodzica lub nawet dłuższy pobyt tam, może to spowodować uczucie niepewności i niepokoju dziecka, więc najlepiej byłoby to uniknąć. W przeciwieństwie, kiedy dziecko jest w wieku, którym posiada pewien poziom psychicznej i intelektualnej dojrzałości, aby móc skutecznie komunikować się z rodzicami, dobrze jest, aby umożliwiać i zachęcać nocleg w domu drugiego rodzica żeby zostały stworzone idealne warunki do tworzenia psychicznej i duchowej więzi miedzy rodzicem i dzieckiem.

Adwokat Kalliroi Kolovou

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne