Strona głównaAktualnościSpołeczność polska w GrecjiPolonorama – polska Grecja, grecka Polska

Polonorama – polska Grecja, grecka Polska

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku otworzyło kolejny rozdział w historii polskiej emigracji. Przyczyniło się to do wyboru Grecji jako nowego miejsca zamieszkania i egzystencji. Jednak osiągnięcie życiowej stabilizacji poza granicami kraju jest zawsze dużym wyzwaniem. W takiej sytuacji konieczne stają się odpowiednie kwalifikacje zawodowe, kompetencja uczciwych osób, służących wsparciem i rozeznaniem w danym kraju, a także dostęp do rzetelnego źródła wiedzy, najlepiej w ojczystym języku. W taki oto sposób w 2007 roku narodziła się idea – aby z myślą o Polonii w Grecji – stworzyć informacyjno-kulturalny portal. Miałby on przede wszystkim służyć jako wiarygodna pomoc, pozwalająca na sprawne funkcjonowanie w ramach nowej, a zarazem ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

Marzena Mavridis, pomysłodawczyni i założycielka portalu, zamieszkała w Grecji w 1992 roku. Na kanwie własnych obserwacji i doświadczeń dostrzegła ona pilną potrzebę uruchomienia polskojęzycznego medium, ułatwiającego orientację w specyfice funkcjonowania państwa greckiego i jego biurokratycznych formalnościach. O początkach swej obecności w Grecji mówi: „Przyznaję, że pomogła mi znajomość języka greckiego, bowiem mogłam komunikować się z różnymi podmiotami jak prywatne firmy i rządowe instytucje w celu znalezienia rozwiązań moich problemów. W moim odczuciu nie jest to łatwe dla kogoś, kto nie zna języka, lub przebywa w Grecji tymczasowo” – podkreśla dziś założycielka portalu.

Spostrzeżenia te potwierdzały również długie rozmowy z przyjaciółmi, zarówno tymi mieszkającymi w Grecji, jak i w Polsce. Pozwoliło to zrozumieć, że Polakom w Grecji przyda się powszechnie dostępne, cykliczne forum, gdzie można przeczytać nie tylko o ważnych wydarzeniach, ale także zamieścić ogłoszenia dotyczące bieżących spraw – od wynajmu mieszkania przez sprzedaż drobnych rzeczy osobistych, po poszukiwanie pracy lub pracowników. Tak zrodziła się myśl o założeniu tytułu innego niż dotychczas istniejące gazety. I chociaż inicjatywa ta dojrzewała od dawna, to realnych kształtów nabrała w grudniu 2007 roku. Koniec roku stał się jednocześnie początkiem nowej witryny internetowej, której nadano nazwę Polonorama. Jej koncepcja stanowiła symbiozę medium informacyjno-kulturalnego stworzonego z myślą o Polonii Greckiej oraz miejsca, gdzie można przeczytać informacje dotyczące Polski.

W owym czasie mieszkało w Grecji około 40 000 Polaków, dla których nowym domem stała się zarówno kontynentalna część kraju, jak i liczne wyspy. Transformacja technologiczna i idące za nią nowe rozwiązania sprawiły, że zamieszczane na portalu Polonorama treści – w odróżnieniu od tradycyjnie drukowanych gazet – były dostępne natychmiastowo. To bardzo istotna cecha, ponieważ na stronach naszej witryny zainteresowani mogli znaleźć wskazówki, które ułatwiały im regulację wielu codziennych, formalnych kwestii. Ponadto, biorąc pod uwagę specyfikę terenu Hellady – położonej zarówno na lądzie stałym, jak i na setkach wysp, okalających kraj z trzech stron – przez lata Polonorama była jedyną płaszczyzną nawiązania kontaktu między odległymi przestrzeniami, w jakich znajdowali się nasi czytelnicy. Dzięki temu nasza platforma stała się nie tylko źródłem informacji, ale także witryną służącą do wymiany doświadczeń oraz pielęgnowania przyjaźni między rodakami w Grecji.

Rozwój portalu

Należy pokreślić, że Polonorama jest jedynym na świecie medium społecznościowym, redagowanym jednocześnie w obydwu językach – polskim i greckim. Wypełnia tym samym niszę w międzynarodowych kontaktach zarówno wspólnej Europy, jak i tej części świata. Od lat Polonorama dostarcza greckojęzycznym czytelnikom treści związanych z Polską – począwszy od wiadomości politycznych i społecznych, po fascynujące tematy dotyczące kultury, przyrody czy historii naszego państwa. Polonorama zawsze łączyła Grecję z Polakami i Greków z Polską, ukazując zarówno najważniejsze wydarzenia obydwu państw, jak również reprezentując różne aspekty bilingualnych więzi i powiązań

Wraz z upływem czasu portal rozbudował swój profil i obecnie jest już dedykowany szerokim kręgom odbiorców. Na bieżąco witryna Polonorama publikuje materiały, powstające z myślą o niezwykle licznym gronie polskojęzycznych entuzjastów Grecji. Są to zarówno osoby, które mieszkają tu na stałe, jak i odwiedzający ten kraj goście. Czytelnicy mają możliwość przeczytania artykułów związanych z różnymi aspektami zarówno codziennej egzystencji pod niebem Hellady, jak i historii tego kraju – również w odniesieniu do dziejów powszechnych, w tym Polski. Osoby te – pełne głębokiej estymy do Grecji – są również zapraszane do udziału w literackich konkursach. Celem takich inicjatyw jest nadanie wspomnieniom formy eseju, dzięki czemu autorzy mogą nie tylko opowiedzieć swoimi słowami o osobistym doświadczeniu Hellady, ale także zaprezentować własne prace szerszemu gronu czytelników Polonoramy.

Wspólne wartości

Od początków swego istnienia czyli od piętnastu lat witryna jest nieustannie poddawana zmianom i ulepszeniom pod względem rozwoju technologicznego. Pozwala to z jednej strony generować wzrost liczby publikowanych treści, ale także zwiększa koszty, co jest dużym obciążeniem finansowym, wymagającym również sporego nakładu pracy. Niezmiennie jednak wizją założycielki Polonoramy jest tworzenie portalu, który ma łączyć, a nie dzielić. To szczególnie istotne w przypadku rodaków mieszkających poza granicami ojczystego kraju.

Dzięki udostępnianiu rozmaitych artykułów portal skupia się na pielęgnowaniu polskich wartości kulturowych. Polonorama – dzięki licznym i wieloletnim inicjatywom – na stałe wpisała się w atmosferę polskiej Grecji oraz greckiej Polski. Nie ma drugiego podobnego medium, które mogłoby pretendować do tego zadania, w szczególności jeśli mowa o łączeniu obydwu krajów i ich kultur, z uwzględnieniem różnic oraz podobieństw. Portal umożliwia również nawiązanie współpracy między polonijnymi firmami, organizacjami, czy też indywidualnymi osobami i greckimi partnerami, co ma niebagatelne znaczenie w wspieraniu biznesowych inicjatyw.

Już z chwilą powstania Polonorama postawiła sobie za cel zjednoczenie Polonii w Grecji. Promując lokalne inicjatywy i ciekawe wydarzenia kulturalne platforma jest pomostem pomiędzy Polską i Grecją i wokół tego skupia się większość realizowanych działań. Ponadto wiadomości i artykuły w języku greckim pozwalają promować polską historię, kulturę, turystykę oraz polskie zwyczaje.

Strefa kultury

Poprzez integrację ze środowiskami twórczymi Polonorama krzewi także zainteresowanie artyzmem i sztuką. Świadczy o tym popularność naszych wywiadów, podczas których prezentujemy naszym czytelnikom wybitne i ciekawe osobistości. Rozmówcami są artyści, literaci, naukowcy, biznesmeni, politycy, dyplomaci, sportowcy, dziennikarze, adwokaci oraz osoby z szeroko pojętego świata kultury. W rozmowach z Polonoramą dzielą się oni swą twórczością, dorobkiem artystycznym, sukcesami sportowymi, a także osobistą refleksją dotyczącą emigracji w Grecji. Okazuje się, że – niezależnie od statusu i doświadczenia – wszystkich nas łączy podobnie fascynujący, choć często trudny początek życia pod błękitnym niebem Hellady. Portal nie jest zatem jedynie witryną prezentującą szablonowe publikacje, ale także przyjazną przestrzenią dla społecznych dyskusji i integracji.

Działalność Polonoramy oraz publikowane tu treści przyczyniają się również do kształtowania tożsamości narodowej Polaków w Grecji. Wiele lat spędzonych w innym kraju – zwłaszcza w tak pięknej i interesującej przestrzeni jak Hellada – może powodować eliminowanie z pamięci polskich tradycji i wartości. Dlatego materiały portalu zachęcają do narodowej i kulturowej identyfikacji z Polską; nie tylko wśród dorosłych czytelników, ale także – a może przede wszystkim – wśród młodszego pokolenia. Stąd też portal nieustannie promuje informacje dotyczące konkursów i innych aktywności dedykowanych polskim dzieciom za granicą, zachęcając w ten sposób do czynnego udziału w tych inicjatywach. Warto podkreślić, że młodzież pochodzenia polsko-greckiego odnosi w nich duże sukcesy, startując m.in. w konkursach literackich organizowanych przez polskie instytucje.

Dokumentuje to fakt, że od samego początku redakcja Polonoramy skupiała szczególną uwagę na Polakach z drugiego pokolenia, mających coraz mniejszy kontakt z ojczyzną rodziców. Portal stał się dla nich miejscem, gdzie mogą przeczytać nie tylko o najważniejszych wydarzeniach w Polsce, ale także dowiedzieć się o polskich przedsięwzięciach i polskich akcentach w Grecji oraz nawiązać kontakty z innymi Polakami. Na portalu prezentowane są również sylwetki naszych rodaków, którzy dzięki swej rozmaitej działalności, wyróżniają się w tutejszym greckim środowisku i lokalnym społeczeństwie.

Sukcesy i wyzwania

„Kluczowym osiągnięciem jest bez wątpienia stała działalność Portalu przez prawie 15 lat. Pomimo różnorodnych przeciwności, w tym także kryzysu gospodarczego w Grecji, cały czas podejmowane są działania w celu realizacji wizji i misji portalu” – podkreśla założycielka Marzena Mavridis. Nigdy nie było to łatwe, bo portalowi brak finansowego zaplecza. Wszelkie niezbędne do jego utrzymania środki były od lat przekazywane przez założycielkę z jej prywatnych zasobów. Portal – jako działalność środowiskowa – nie miał możliwości zarabiania na siebie. Rozwój portalu i publikowanie treści o coraz lepszej jakości generują jednocześnie wzrost kosztów. Im więcej użytkowników odwiedza portal, tym większa musi być jego przepustowość, a to wszystko wymaga dodatkowych nakładów finansowych. W sposób naturalny zużywa się również sprzęt komputerowy, kamery, aparaty, dyktafony, co wymaga konserwacji i wymiany. Ponadto brak możliwości zatrudnienia kogoś na stałe powoduje, że portal nie może gwarantować regularnego kalendarza publikacji. Od początku autorami tekstów są pasjonaci, piszący dla portalu w wolnym czasie, więc trudno zaplanować harmonogram pracy.

Portal na medal

„Dużym osiągnięciem jest integracja osób, które działają na rzecz portalu. Poświęcają swój czas, wiedzę i umiejętności, aby bezinteresownie i nieodpłatnie dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą” – podkreśla Marzena Mavridis. Przez wrodzoną skromność zapomina, że przykład idzie z góry. To właśnie jej osobiste, codzienne zaangażowanie zachęca inne osoby do dziennikarskiej aktywności społecznej. Dostrzegają to nie tylko współpracownicy. Starania na rzecz integracji greckiej Polonii docenia i wspiera Ambasada RP w Grecji. Ponadto na łamach portalu regularnie pojawiają się relacje z działalności polskiej placówki dyplomatycznej w Atenach i całym kraju.

Wkład Polonoramy w kształtowanie polskiej społeczności w Grecji dostrzeżono także w Polsce. W 2017 Marzena Mavridis odebrała z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Pomysłodawczyni portalu otrzymała to zaszczytne wyróżnienie za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Grecji oraz rozwijanie polsko-greckiej współpracy. Ponadto Marzena Mavridis posiada członkostwo w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich i w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Europejskich oraz regularnie uczestniczy w Kongresach Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych.

Pasja z misja, misja z pasją

Polonorama powstała z pasji i chęci wspierania rodaków w Grecji. Obchodzona w tym roku rocznica 15 lat jej istnienia to codzienny, wielowymiarowy wysiłek twórczyni portalu i zaangażowanie redakcyjnego grona wolontariuszy, tworzących ów internetowy pomost pomiędzy Grecją i Polską. Nie ulega wątpliwości, że Polonorama – jako inicjatywa otwarta na współpracę – jest inicjatywą trwającą także dzięki grupie entuzjastów. Podobnie jak pomysłodawczyni, osoby te angażują swój czas, serce i pomysły w imię wspólnej idei. Są to jednocześnie entuzjaści wielu aspektów Hellady – jak na przykład tradycji, kultury, sztuki, języka czy kulinariów, a ich artykuły prezentują zarówno wiedzę i doświadczenie, jak i własne refleksje oraz przeżycia. Często są to osoby, mieszkające w różnych regionach Grecji, a współpracę w takim wymiarze umożliwiają nam nowoczesne rozwiązania technologiczne, sprzyjające redagowaniu portalu informacyjnego o globalnym zasięgu.
Polonorama nawiązuje również współpracę z wydawnictwami, co pozwala na recenzje książek, a także z rozmaitymi uczelniami wyższymi, co przekłada się na realizację programów wymiany studenckiej w ramach projektu Erasmus Plus i innych. Każda podjęta wspólnie inicjatywa i stale rosnąca liczba odbiorców motywują redakcję do dalszego działania. Autorskie teksty z portalu są cytowane na różnych grupach, forach tematycznych i w polskich mediach, a nasi współpracownicy pojawiają się w polskiej telewizji jako komentatorzy bieżących wydarzeń z Grecji. „Często otrzymujemy także miłe wiadomości z podziękowaniami i detalicznymi zapytaniami, dotyczącymi publikowanych u nas treści, co bardzo mnie cieszy” – przyznaje twórczyni portalu, Marzena Mavridis.

Czego założycielka i nasza główna redaktorka życzyłaby sobie na kolejnych piętnaście lat istnienia? „Chcielibyśmy otrzymać życzenia nieskończonych pokładów siły i inspiracji dla dalszego prowadzenia naszego wolontariatu. Naszym celem jest nie tylko rzetelne przedstawianie wiadomości, ale także zainspirowanie wszystkich zaglądających do nas osób, by znajdowały dla siebie jak więcej przydatnych treści” – podkreśla Marzena Mavridis. „Pragniemy, aby portal stał się jeszcze bardziej „nasz”, ponieważ wierzymy, że dzięki temu będzie mógł spełniać swoje założenia i służyć użytkownikom” – kończy, jak zawsze pełna entuzjazmu, twórczyni Polonoramy.

Redakcja

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne