Libratus przyjmuje zapisy

Od stycznia 2013 Polskie Szkoły Internetowe Libratus prowadzą zapisy na nowy rok szkolny 2013 / 2014. Polskie Szkoły Internetowe Libratus to projekt edukacyjny tworzony przez szkoły podstawowe i gimnazja z całej Polski, polskie szkoły sobotnie i organizacje polonijne z całego świata, a także wolontariuszy i nauczycieli zarówno z Polski, jak i przebywających na obczyźnie.

Celem projektu jest dostarczenie każdemu polskiemu dziecku możliwości bezpłatnej polskiej edukacji za granicą.

Projekt opiera się na filozofii tzw. nauczania domowego, przewidzianego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej również dla Polaków przebywających za granicą. Nauka odbywa się przy wsparciu internetowej platformy edukacyjnej i giełdy wideo-konsultacji, angażując rodziców do wspólnej nauki z dziećmi.

Cała procedura zapisów musi zakończyć się przed 31 maja 2013. Pierwszą czynnością jaką powinni Państwo wykonać przystępując z dzieckiem do projektu to:
Wypełnienie formularza wstępnego

Formularz znajduje się po prawej stronie ekranu oraz w zakładce zapisy. Po jego wypełnieniu dokonywana jest bezpłatna, 7 dniowa rezerwacja miejsca oraz następuje przekierowanie do rejestracji na Internetowej Platformie Edukacyjnej.

Rejestracja na Internetowej Platformie Edukacyjnej

  • Podanie danych dotyczących rodziny.
  • Dodanie danych umożliwiających zapisanie dzieci do szkoły.
  • Wybór Szkoły Partnerskiej, miejsca oraz terminu egzaminu klasyfikacyjnego. Możliwość wyboru płatnego pakietu z egzaminem on-line.
  • Jeżeli dziecko nie posiada jeszcze opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, to istnieje możliwość uzyskania odpowiedniej opinii drogą on-line w wybranej przez rodziców poradni.
  • Zatwierdzenie i wydruk kompletu dokumentów, niezbędnych do rozpoczęcia bezpłatnej nauki, które należy podpisać a następnie wysłać do szkoły w celu archiwizacji. Listę potrzebnych dokumentów znajdą Państwo poniżej.

Po wykonaniu powyższych czynności:

  • proces zapisu zostanie zakończony,
  • Polskie Szkoły Internetowe Libratus udostępnią Państwu treści edukacyjne.

Wzory dokumentów można wydrukować po rejestracji na Internetowej Platformie Edukacyjnej.

Wymagane dokumenty:

1). Wniosek do Dyrektora Szkoły o zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (tzw. nauczanie domowe), zawierający:

  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2). Umowa o bezpłatną naukę,
3). Kopia dokumentu tożsamości rodzica, potwierdzająca polskie obywatelstwo,
4). Kopia dokumentu tożsamości dziecka (najlepiej polski paszport),
5). Zdjęcie do legitymacji szkolnej o wymiarach 30 mm x 42 mm
6). Oryginał lub uwierzytelniona kopia aktualnego (z 2013 r.) świadectwa/raportu szkolnego (polskiego lub/i zagranicznego) – nie dotyczy aplikacji do I klasy szkoły podstawowej. Świadectwo/raport szkolny powinien posiadać podpis dyrektora oraz pieczątkę szkoły.

Uczeń zapisany do Polskich Szkół Internetowych Libratus po zdaniu rocznych egzaminów klasyfikacyjnych zostaje automatycznie przypisany do klasy kolejnej. Uczniowie chcący kontynuować naukę w szkołach Libratus, po zaliczeniu egzaminów nie muszą ponownie przechodzić etapów rejestracji.

Uwaga: Jeżeli dziecko przebywa za granicą i uzyskało zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą u Dyrektora dowolnej szkoły podstawowej lub gimnazjum
w Polsce – nie będącej jeszcze partnerem Polskich Szkół Internetowych Libratus – również może uzyskać dostęp do pomocy udzielanej w ramach projektu. Prosimy o kontakt z sekretariatem.

www.libratus.edu.pl

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne