Strona głównaAktualnościPolskaHoryzont 2020 - szanse finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw

Horyzont 2020 – szanse finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw

Pakiet na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie „Horyzont 2020″ z budżetem 80 mld euro to ogromna szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw z Unii Europejskiej.

Horyzont 2020 – szanse finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw
Komisja Europejska przedstawiła pakiet na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie „Horyzont 2020″, którego budżet w latach 2014-2020 wyniesie 80 mld euro. Listopad w Brukseli obfitował w Dni Informacyjne, konferencje i inne mniej formalne wydarzenia poświęcone nowemu programowi, w ramach którego szczególną rolę odgrywać będą MŚP. Wydarzenia te gromadziły zarówno reprezentantów Komisji Europejskiej – pomysłodawców i autorów Programu, jak i przedstawicieli przedsiębiorstw z całej Europy, którzy dzieli się swoimi doświadczeniami na temat skutecznego ubiegania się o środki unijne na finansowanie projektów.

MŚP w Europie – inwestycje w innowacje
W Europie istnieje około 23 milionów MŚP. Szacuje się jednak, iż tylko 22% z tych, które w ogóle przystępują do programów badawczych UE, to przedsiębiorstwa innowacyjne bądź starające się stosować strategiczno-innowacyjne podejście. Zgodnie z drugim priorytetem programu Horyzont 2020, tj. „Konkurencyjne Branże Przemysłu” UE planuje wzmocnić konkurencyjność i wiodąca rolę przedsiębiorstw w przemyśle i innowacji, aby Europa wkroczyła z powrotem na ścieżkę wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Zamierzone cele, będące okazją dla MŚP na rozwój i finansowanie, mają zostać osiągnięte na kilka sposobów. Głównym narzędziem, które ma to umożliwić jest Instrument MŚP (ang. SME Instrument). Instrument MŚP zakłada pomoc finansową dla innowacyjnych firm we wczesnych etapach badań i innowacji obciążonych ryzykiem. Cykl składa się z trzech etapów: oszacowania potencjału technologicznego i komercyjnego projektu i przedsiębiorstwa, wsparcia finansowego dla określonych projektów oraz komercjalizacji.

Kryteria otrzymania finansowania
Jednymi z głównych kryteriów kwalifikowalności przedsiębiorstwa do udziału w programie są: lokalizacja MŚP w państwie członkowskim lub innym państwie stowarzyszonym oraz widoczna, silna ambicja MŚP do wzrostu, rozwoju innowacyjności i umiędzynarodowienia. Obszary, które uznawane są za szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia starań się o dofinansowanie w ramach drugiego priorytetu programu Horyzont 2020 to przede wszystkim: mikro- i nano-elektroniki, fototonika, nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologia, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania.

Mimo iż kryteria otrzymania finansowania w ramach Horyzontu 2020 wydają się być wyśrubowane, jest o co walczyć. UE zapewnia bowiem minimum 70% finansowania dla zwycięskich przedsiębiorstw. Budżet dla Horyzontu 2020 w ramach trzech głównych priorytetów przedstawia się następująco: 24 341 mln euro przeznaczone zostanie na umacnianie pozycji UE w nauce, 17 015 mln euro na omawiane wsparcie dla MŚP oraz 30 956 mln euro na wyzwania społeczne takie, jak zmiany klimatu, energia odnawialna, bezpieczeństwo żywnościowe i inne.

Więcej informacji na oficjalnej stronie programu Horyzont 2020.

logo twoja europa

 

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne