Strona głównaAktualnościInformacje polonijneGłosowanie za granicą w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w...

Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dn. 15 października 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczył na dzień 15 października 2023 r. wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty, a na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie dowodu – ważne polskie dowody osobiste, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

  • Lista obwodów, w których będzie można głosować za granicą zostanie ogłoszona w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w terminie zgodnym z kalendarzem wyborczym, najpóźniej do dnia 25 września 2023 r.
  • Adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych w poszczególnych okręgach konsularnych zostaną obwieszczone przez konsulów.
  • Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą konsulowie rozpoczną sporządzanie spisów wyborców w poszczególnych obwodach głosowania. Od tego momentu wyborcy będą mogli zgłaszać się do ujęcia w spisie wyborców.
  • Głosowanie będzie odbywało się osobiście (nie korespondencyjnie), w siedzibie obwodowej komisji wyborczej.
  • Ujęcie wyborcy w spisie wyborców sporządzanym przez konsula nastąpi na podstawie wniosku wyborcy wniesionego do dnia 10 października 2023 r.

Wniosek można złożyć:

1. wypełniając formularz online na specjalnie udostępnionej do tego celu platformie internetowej e-Wybory, lub
2. pisemnie – wysyłając pismo opatrzone własnoręcznym podpisem (czyli listownie lub osobiście w urzędzie konsularnym), lub
3. mailowo – wysyłając e-mail do konsula na adres: ateny.konsul@msz.gov.pl z załączonym skanem lub zdjęciem pisemnego wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem.

Wniosek o ujęcie w spisie musi zawierać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL, numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego, adres pobytu wyborcy za granicą oraz dane kontaktowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego.

W obwodach za granicą będą mogli zagłosować także wyborcy na podstawie okazanego w dniu wyborów zaświadczenia o prawie do głosowania.

Szczegółowe informacje na temat wyborów w 2023 r. dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne