Emigracja Polaków do Grecji

Polscy imigranci są jedną z dziesięciu największych grup emigrantów w Grecji

Społeczność polska jest jedną z najstarszych i najbardziej dobrze zorganizowanych społeczności w państwie Greckim. 

Polacy są jedyną grupą imigracyjną z byłego komunistycznego kraju, która pojawiła się w Grecji przed 1989 r., pomimo dużej odległości geograficznej między Polską i Grecją. Ale, także brakiem wcześniejszej więzi historycznej, kulturowej, religijnej oraz gospodarczej między oboma krajami wiele Polaków zdecydowało się na przybycie, a później na życie w tym kraju.

Emigracje Polaków do Grecji można podzielić na pięć faz

Pierwszy etap rozpoczyna się od stanu wojennego w Polsce w, 1981 r., gdy duża liczba Polaków uciekła do Grecji ubiegając się o azyl lub prosząc o rozmowę w Ambasadzie USA w Atenach w celu ubiegania się o wizę. Pierwsi uchodźcy polityczni są to ludzie, którzy nie byli politycznie aktywni, ale zostali przekonani o lepszych perspektywach i warunkach życia w poszukiwaniu możliwości gospodarczych oraz zdobywaniu nowych doświadczeń, którzy otworzyli drzwi dla emigracji polskiej do Grecji.

Drugi etap zaczyna się od upadku reżimu komunistycznego w Polsce i teraz wolnego kraju. Na początku tego okresu zostało wprowadzone bardzo surowe prawo imigracyjne w Grecji (1991 r.), które koncentrowało się na bardzo rygorystycznych kontrolach na granicach i wewnątrz państwa, jednocześnie czyniąc prawie niemożliwy prawny wjazd i osiedlenie się cudzoziemcom w tym kraju, którzy zamierzali podjąć pracę. Okres ten charakteryzuje się jako bezprawność w imigracji, ponieważ w żaden sposób nie było możliwości pracowania legalnie w Grecji.

Trzeci etap jest oznaczony przez fakt, że od 1995 roku obywatele polscy nie musieli posiadać wiz, aby przyjechać do Grecji na okres do trzech miesięcy.

Czwarty etap jest związany z programami pieniężnymi, od 1998 r., które przyczyniły się do poprawy sytuacji Polaków w Grecji, podobnie jak w przypadku innych społeczności imigracyjnych

W ostatniej fazie od 2004 r. do dziś –po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Dla Polaków żyjących w Grecji jest to bardzo ważne, głównie ze względów praktycznych i prawnych (skomplikowana procedura wydawania zezwoleń na pobyt i pracę oraz opłata odpowiedniej kwoty pieniężnej, ale także zwolnienie z „zagrożeniem” wydalenia). Oznacza to, że w kraju, w  który żyjemy, jesteśmy traktowani tak jak pozostali jego mieszkańcy bez względu na obywatelstwo. Możemy rejestrować się w urzędach pracy i korzystać z pomocy w zakresie poszukiwania zatrudnienia poza Polską na tych samych warunkach. Posiadamy takie same obowiązki wobec prawa, korzystając z takich samych przywilejów i ochrony interesów pracowniczych tak jak w Polsce.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne