Strona głównaPoradnikObywatel - dokumentye - Konsulat, obowiązek zarejestrowania wizyty w Wydziale Konsularnym

e – Konsulat, obowiązek zarejestrowania wizyty w Wydziale Konsularnym

Od listopada obowiązkowe są zapisy na wizyty w sprawach paszportowych, obywatelskich, prawnych, wizowych oraz dot. Karty Polaka.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi wszystkich interesantów, Wydział Konsularny Ambasady RP w Atenach wprowadza z dniem 03 listopada 2014 r. obowiązkowe zapisy na spotkania w sprawach paszportowych, obywatelskich prawnych, wizowych oraz dot. Karty Polaka.

Osoby zainteresowane załatwieniem spraw z powyższego zakresu mają obowiązek zarejestrowania wizyty poprzez stronę e-konsulat: http://www.e-konsulat.gov.pl/

Interesanci będą przyjmowani w następujących przedziałach czasowych: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8:30 do 13:30, w środę w godzinach 13:30 do 18:30.

W przypadku konieczności złożenia kilku wniosków, zwłaszcza dot. kilku członków rodziny, należy bezwzględnie zadbać o zarejestrowanie każdej sprawy i każdego członka rodziny osobno. Osoby, które nie zarejestrują się na stronie e-konsulat będą przyjmowane wyłącznie w nagłych sytuacjach losowych, za uprzednią zgodą konsula. Brak dostępu do Internetu nie stanowi przesłanki do zwolnienia z obowiązku rejestracji. W tej sytuacji, w celu umówienia terminu wizyty należy skontaktować się z urzędem konsularnym pod nr: 2106771997-8 i poprosić pracownika o zarejestrowanie wizyty na stronie e-konsulat.

UWAGA:  Nie jest wymagana rejestracja wizyty w celu odbioru dokumentów, uzyskania zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski lub w sprawach z zakresu opieki konsularnej.

Zasady zapisywania się na spotkania
• Aby zapewnić obsługę jak największej liczby interesantów oraz aby ograniczyć czas oczekiwania na wizytę w urzędzie, system umożliwia tylko jednokrotne zapisanie się na spotkanie w sprawie paszportowej. W przypadku rejestracji spotkania paszportowego dla dzieci należy podać dane dziecka, a nie rodziców lub opiekunów (1 wniosek = 1 miejsce).
• W przypadku gdy wnioskodawca ubiegający się o wydanie paszportu nie posiada polskiego odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa, powinien umówić się na spotkanie w Dziale Prawnym – transkrypcja aktu urodzenia lub małżeństwa oraz w Dziale Paszportowym – złożenie wniosku paszportowego.
• Zapisując się na spotkanie należy podać wszystkie wymagane informacje. Brak otrzymania potwierdzenia na podany adres e-mailowy oznacza, iż wizyta nie została zarejestrowana.
• Na spotkanie należy przybyć z wydrukowanym potwierdzeniem spotkania.
• Ponowne zapisanie się na spotkanie będzie możliwe jedynie po uprzednim, samodzielnym anulowaniu wcześniej zarezerwowanej wizyty lub po upływie terminu, na który została ona wyznaczona.
• Wyznaczony termin spotkania skraca czas oczekiwania na załatwienie sprawy. Do urzędu należy przybyć przed wyznaczoną godziną spotkania, która jest godziną przybliżoną, co oznacza, że możliwe są niewielkie przesunięcia wynikające niekiedy ze złożoności spraw.
• Osoby umawiające się na spotkanie są zobowiązane do zapoznania się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad składania wniosków w poszczególnych sprawach oraz wymaganych dokumentów. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane i wnioskodawca będzie zmuszony do ponownego umówienia spotkania.
• Wszystkie informacje dotyczące zasad składania wniosków oraz wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej urzędu www.ateny.msz.gov.pl Rejestracja w systemie oznacza, że wnioskujący zapoznał się z zasadami składania wniosków i dokumentami, które są wymagane przy ubieganiu się o paszport.


Umawianie wizyty za pośrednictwem e-Konsulat
1. W sprawach paszportowych, prawnych oraz obywatelskich będzie można złożyć wniosek jedynie za uprzednim zapisaniem się na spotkanie poprzez system E-konsulat dostępny na stronie internetowej: https://e-konsulat.gov.pl

SPRAWY PASZPORTOWE: złożenie wniosku o paszport 10-letni, 5-letni, tymczasowy.

SPRAWY PRAWNE: poświadczenie podpisu, poświadczenie fotokopii, zdolność prawna do zawarcia związku, zapewnienie małżeńskie, zmiana administracyjna imienia/nazwiska, odrzucenie/przyjecie spadku, zaświadczenie o niekaralności.

SPRAWY OBYWATELSKIE: poświadczenie obywatelstwa polskiego, zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, nabycie obywatelstwa polskiego, przywrócenie obywatelstwa polskiego.

2. Dokonujemy wyboru placówki dyplomatycznej:

KRAJ Grecja

PLACÓWKA Ateny

MENU / WIZYTY W KONSULACIE / SPRAWY PASZPORTOWE, PRAWNE LUB OBYWATELSKIE

3. W punkcie „chcę zarezerwować termin dla” wskazujemy liczbę osób, dla których będą składane wnioski

4. Następnie wybieramy datę oraz godzinę wizyty w Urzędzie

5. W formularzu wizyty w części „dane kontaktowe” wpisujemy dane osoby dokonującej rezerwacji:

UWAGA! WAŻNE JEST, ABY WPISAĆ PRAWIDŁOWE DANE. NA WSKAZNY ADRES EMAILOWY ZOSTANIE WYSŁANE POTWIERDZENIE ZAPISANIA SIĘ NA SPOTKANIE

6. W punkcie „wizyta dotyczy” wybieramy rodzaj sprawy, w jakiej chcemy przyjechać do Urzędu

Podajemy dane osoby/osób, których dotyczy wizyta w Urzędzie.

UWAGA! Podajemy wszystkie dane, ich brak uniemożliwi zapisanie się na wizytę.

Nr PESEL to numer składający się z 11 cyfr. Zamieszczany jest w takich polskich dokumentach jak: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, książeczka wojskowa, legitymacja emeryta/rencisty, karta EKUZ.

7. Wybieramy opcję „dalej”

8. Jeśli dane zostały poprawnie wpisane, program przekieruje Państwa do następnej strony, na której przyciskiem „zapisz”, potwierdzamy dane i termin wizyty

9. Można pobrać i zapisać potwierdzenie wizyty (plik w formacie pdf) dodatkowo potwierdzenie zostanie wysłane na podany adres e-mailowy

Przy rejestracji prosimy nie używać polskich liter, gdyż system e-konsulat ich nie akceptuje i uniemożliwia rejestrację.

Jeśli w Systemie nie pojawia się interesujący Państwa dzień, oznacza to, że tego dnia Wydział Konsularny jest zamknięty lub nie ma już wolnych terminów dla danej usługi.


 Anulowanie wizyty w wydziale Konsularnym
Jeśli nie mogą Państwo przyjechać na umówione spotkanie prosimy o anulowanie swojej wizyty.

Pamiętajmy, aby nie blokować miejsc na liście osób oczekujących na spotkanie i pozwólmy zapisać się innym.

1. Aby anulować wizytę na stronie https://e-konsulat.gov.pl

W zakładce: wizyty w Konsulacie wybieramy opcję

ANULUJ UMÓWIONĄ WIZYTĘ

2. Formularz anulowania wizyty wymaga wpisania znajdujących się na druku potwierdzenia rezerwacji:

NUMERU FORMULARZA

OTRZYMANEGO KODU

3. Klikamy opcję „odwołaj wizytę”

 

Zasady zapisywania się na spotkania

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne