W dniu zakończenia II Kongresu Mediacji Międzynarodowych, 19 października br., 9 osobowa grupa mediatorów z Polski przeprowadziła w siedzibie WPHI w Atenach seminarium „Mediacje Gospodarcze i Arbitraż” dla polonijnych przedsiębiorców, przedstawicieli i współpracowników firm polskich w Grecji.

Dla licznie zgromadzonej Polonii mediatorzy przedstawili cel mediacji w sprawach gospodarczych, swoją rolę, zasady mediacji jak również jej przebieg. Zasadniczym celem mediacji jest likwidacja konfliktu poprzez wypracowanie rozwiązania, które będzie satysfakcjonować strony sporu – samodzielne rozwiązanie przez strony sporu, które będzie uwzględniało potrzeby każdej z nich.

seminarium med2 seminarium med13 seminarium12
seminarium med9 seminarium14 seminarium med1

W stosunkach między przedsiębiorcami konflikty są nieuniknione. Te poważniejsze często mają swój finał w sądzie, jednak nie dla wszystkich dochodzenie swoich praw w ten sposób jest korzystne. Proces sądowy to długa i kosztowna procedura. W obrocie gospodarczym ważne jest nie tylko szybkie rozwiązanie sporu ale także w miarę możliwości zachowanie dobrych stosunków między stronami konfliktu. W takiej sytuacji sprawdzają się alternatywne sposoby rozwiązywania antagonizmów, takie jak mediacja lub arbitraż.

Mediacja, historycznie oraz praktycznie, jest pierwszą i najważniejszą postacią alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczo - handlowych między stronami (przedsiębiorcami, inwestorami). Szybkość odzyskiwania pieniędzy, szybkość usunięcia przeszkód w wykonywaniu umów handlowych, niewielkie koszty odzyskania należności oraz dyskrecja tych działań, to podstawowe parametry wpływające na rosnącą popularność mediacji gospodarczych.

Co mediacja daje przedsiębiorcy?
Prawidłowo przeprowadzona mediacja pozwala na szybkie, odformalizowane postępowanie, przy niewielkich kosztach i z gwarancją zachowania poufności. Strony, z pomocą mediatora, wypracowują treść ugody, która jest przez nie akceptowana. Ugoda taka, w odróżnieniu od ugody zawartej przed sądem, daje możliwość ułożenia stosunków między podmiotami w sposób głębszy niż wynikający z zakreślonej w podstawie faktycznej i prawnej w pozwie. Ten sposób rozwiązania sporu daje możliwość zachowania lub odbudowania dobrych relacji między stronami. Strony konfliktu, zawierając ugodę w postępowaniu mediacyjnym, akceptują taki sposób zakończenia sporu, co zazwyczaj oznacza dobrowolne wykonanie ugody, bez konieczności kierowania jej do egzekucji (ocenia się, że ok. 80% ugód mediacyjnych jest wykonywana dobrowolnie). Jednakże w przypadku niewykonania ugody mediacyjnej dobrowolnie, można wystąpić do sądu o nadanie jej klauzuli wykonalności i skierować jako tytuł wykonawczy do egzekucji.

seminarium mad14 seminarium7 seminarium mad8
seminarium3 seminarium6 seminarium4

Oprócz poruszonych tematów, atutem seminarium było częste angażowanie uczestników do dyskusji, do podejmowania prób mediacji – co niewątpliwie podniosło walor spotkania.

Na koniec spotkania w miłej atmosferze były prowadzone rozmowy na temat działalności firm polonijnych w Grecji i problemy, z którymi spotykają się w życiu codziennym.

Organizatorami seminarium był Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach i Organizatorzy II Kongresu Mediacji Międzynarodowych.

tekst, zdjęcia: Marzena Mavridisnk-widget